Electroprobe Installation #5, 2014 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) Electroprobe Installation #5, 2014 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) Electroprobe Installation #5, 2014 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) Electroprobe Installation #5, 2014 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel)