'The Weather Yesterday', 2013 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel troika the weather yesterday