Troika, ‘Cartography of Control’ (exhibition view) Kohn Gallery ‘Squaring The Circle’, 2013 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) ‘Squaring The Circle’, 2013 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Squaring the Circle', 2013 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Cartography of Control', 2014 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Cartography of Control', 2014 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) Troika, ‘Cartography of Control’ (exhibition view) Kohn Gallery Troika, ‘Cartography of Control’ (exhibition view) Kohn Gallery 'Testing Time', 2014 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Testing Time', 2014 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer)