'Electroprobe Installation'', 2005 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Electroprobe Installation', 2007 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer)