'Electroprobe Installation', 2008 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Electroprobe Installation', 2008 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Electroprobe Installation', 2008 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Electroprobe Installation', 2008 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer)