'The Weather Yesterday', 2012 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'The Weather Yesterday', 2012 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'The Weather Yesterday', 2012 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer)