‘Polar Spectrum’, ZKM, 2019 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) 'Squaring the Circle', 2013, Installation View 'Limits of a Known Territory', 2015 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer) 'Squaring the Circle', 2013, Installation View 'Limits of a Known Territory', 2015 | Troika (Eva Rucki, Sebastien Noel, Conny Freyer)