‘Virtual Failure’, 2017 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) ‘Virtual Failure’, 2017 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel) ‘Virtual Failure’, 2017 | Troika (Conny Freyer, Eva Rucki, Sebastien Noel)